विशाखासमीर मशानकर

विशाखासमीर मशानकर
"विश्वत" माझे पहिले पुस्तक

Monday, January 28, 2013

ओटी


Monday, January 21, 2013

भगवा !!


शांत आसमंत !!


भिंत !!


जीवना !!


साज


चांदरात !!


आग


ध्येय !!


फास