विशाखासमीर मशानकर

विशाखासमीर मशानकर
"विश्वत" माझे पहिले पुस्तक

चारोळ्या - प्रीतीच्या

माझ्या चारोळ्या  - प्रीतीच्या


*****************
तुझ्या उबदार श्वासातून
आज पुन्हा वसंत फुलू दे
अन परसातल्या चाफ्याचाही
सुगंध चौफेर उधळू दे
*****************
नको पुन्हा या वल्गना
भक्तिविना या भावना
इथे बघा ओशाळिली
फुले पुन्हा गंधाविना !!
****************
कसे आज येथे तूफान आले 
अरे सांग कैसे हे पेटले रे 
करूनी मला हे बेभान गेले 
तुझ्या आठवांनी हुंकारिले रे 

********************
आज पुन्हा तू आणि मी
एकाच हुंदक्यात अडकलेले
अश्रूंच्या बंधाऱ्यावर
सारेच जीवन लटकलेले ........

*******************
माझ्या जीवाच्या वेलीवर
साजणा विरह नाचतो
पावला पावलागणिक
ठसा तुझा उमटवितो !!
**********************
आज पुन्हा एकदा
नवा डाव मी मांडते
शेवट मात्र तूच करावा
हि इच्छा सांगून टाकते !!
**********************
 

घेईन नव्याने जन्म
असती जोवर चंद्र सूर्य
हीच घायाळ हरिणी
वाट पाहीन जन्मोजन्मी 
*********************

आठवणिंच्या शब्दात
सतत तुला शोधत होते
शब्द ओठांवर असतात,
घाव मात्र हृदयावर होते

*********************

जपून ठेवलेली क्षणे
हळुवार कधी उलगडावी
एकेका क्षणामध्ये
आपलीच ओळख पटावी !!

***********************

फुलवून सारे जग
घेवू अनामिकेचे सोंग
बघण्या सुखसोहळा
स्तिमित राहू क्षणभर

***********************
तोच गारवा तोच हिरवा
पाऊस पुन्हा खुणावतोय
ऋतू फक्त वेगळा आहे
म्हणून सूर वेगळा लावतेय
**********************

गुंतून  तुझ्या  श्वासात
पुन्हा  मी  विरघळलेय
धुंध  होवून  जगच  काय
मीच  मला  विसरलेय

******************************

आजही वेड लावत
तुझं नेहमीचाच बोलण
मी जवळ असल्याशिवाय
एकही काम होत नाहि म्हणन 
***********************
तुझ्या माझ्यात एक
अलिखित करार आहे
स्वप्ने असली वेगळी जरी
आकार मात्र एकच आहे
***********************

समुद्रकिनारी ?? नदीकिनारी ??
आज कुठेतरी जावसं वाटतंय
नको नको सार जग विसरून
तुझ्यातच हरवून जावसं वाटतंय 
************************
का वाटतोस तू नेहमीच
एखाद्या देवदूतासारखा
नको असलास तरी
हवाहवासा वाटणारा
 **************************
 वेड्या फुलाचे सुगंध 
भ्रमराला वेडावून गेले 
अन भ्रमराचे यौवनही
पाकळीला छेडू लागले
********************* 

नयनातील नाते बघ
हृदयात असे साठले
घट्ट तुझ्या मिठीत
जगच माझे अवतरले
*********************
प्रेमडोहात डुबतांना
आकंठ मला भिजू दे
अंग अंग मग माझे
तुझ्या मिठीतच विरू दे !!
**********************
एका क्षणी भ्रमर मात्र
पार उधळून जातो
सौंदर्यावर फिदा होतांना
सुगंधात हरवून जातो !!
**********************
भ्रमाराचीही नीती असते
शोधत नजरही प्रीती असते
वेड्या खुळ्या जगालाही
कधीच त्याची कदर नसते
!!

***********************
भानावर नको आणूस
अजूनही रात्र बाकी आहे
रातराणीची ओटी बघ
अजूनही रीतीच आहे !!
***********************
स्पर्श तुझ्या तर्जनीचा
अजूनही केसात अडकून आहे
हळूच मग त्यावरून 

मी मला गोंजारीत आहे !!
***********************
आठवणींच्या वेलीवरच
प्रेम अपुले फुलते आहे
तू तिथे अन मी इथे
सारे विश्व झुलते आहे !!
***********************
प्रीतीच्या गालिच्यावर
प्राजक्ताचा सडा
आपल्यातील प्रेमाने बघ
भ्रमरही भाम्भावला
!!

***********************

मैत्रीच्या बुरुजाला
प्रेमाचा कळस झाला
तुझ्या माझ्या विश्वासाने
संसार आपला रंगला !!

 **********************
प्रेमगीत आमचे जरी
लय मात्र तुझीच असावी
भाबड्या आमच्या प्रेमाला
मैत्रीची साथ हवी !!
 

***********************

जगण्याची किंमतच
तुझ्या श्वासात आहे
निरर्थक जगणे माझे
आनंद तुझ्याविना कसा आहे !!
************************
प्रेम म्हणजे झरा न निर्मळ
त्याला कशी किंमत राहील
एकमेकांच्या श्वासांना मग
दुसरा कुठला अर्थ राहील ??
************************
नजरेच्या निखाऱ्यावर
जळते ते प्रेम कसले
हे तर देवाघरचे देणे
नजरेने का व्हावे लाजिरवाणे !!
*************************
तुझ्याच  गीताने तर
प्रेम आपले बहरले
अन वेड्या जगात
अमरप्रेम म्हणून नावाजले
!!
************************
 ओठांवरील तुझे भाव
माझ्या हृदयात वसतात
अन मग तुझ्या श्वासावर
एकरूप होवून ताल धरतात
!!
*************************
मिठीत विरघळताना वेड्या
भान कसे काहीच नव्हते
शब्द माझ्या ओठांवरचे
डोळ्यामधून वाहत होते
!!
*************************
विसरुनी सारे हेवेदावे
प्रीत नव्याने रंगू दे
तुझ्या उबदार श्वासातून
आज वसंत फुलू दे  !!
*************************

जाता जाता एकदा पुन्हा 
शब्द ओठावरच राहून गेले 
हाती आणलेले फुल देखील 
हातातच सुकून गेले !!
***************************


विरहानंतरच्या रात्रीच गूढ
अजूनही कळल
नाहि
बहरत असतांना तिचं
संपण आजही भावलं नाहि !!

 *************************** 

आज  का  भासावी   
उणीव इतकी शब्दांची 
तुझ्या सहवासात का 
अबोल   व्हावी प्रीती !!

****************************

रिक्त शब्दांचे मोती 
श्वासात विरघळले
तुझ्यात सामवून माझे
जीवन एकरूप जाहले  !!
*********************

जीवन  माझे फुलपाखरू
वेड्या फुलावर विसावले
पंखांवरून माझ्या  मग
हळूच
दवबिंदू  घसरले !!

*********************

मीच का रुसावं नेहमी
तू सुद्धा रागाव कधी
सुखी ठेवण्या मला
कुढत नको बसूस मनी !!
*********************
क्षणा क्षणाला कसले हे गूढ 
प्रत्येक वळणी तुझीच चाहूल 
असे कसे आखलेस जीवलगा 
माझ्या भोवती वर्तुळ ???
***********************
तुझ्याजवळ  सार जग
तुझे अश्रू पुसायला
माझ्याकरता फक्त तूच
आपलं म्हणून घ्यायला !!
************************
जन्मबंधाच नात
आज हळू हळू उलगडतय 
जीवापाड जपलेल्या तंतूंचे
 स्वर आज जुळताहेत 
!!
*************************
तुझ्या कौतुकाची
नेहमीच मी भुकेली 
लक्ष असून तुझी मात्र
नजर चुकलेली !!
 
******************** 

कशी सागू माझी प्रीती
तुझ्यावर आहे किती
तुझ्यापुढे येवून माझ्या
सर्व वाटाच बंद होती !!

*******************

डोळ्यामधून वाहतांना
प्रत्येक अश्रू मोती झाला
माझ्या हृदयाच्या शिंपल्यातून 
रोज तो चमकू लागला !!
 

***********************

विसरून तुला माझ्यातच
मी सामावून घेतले
भान तुझे कुठे होते
अश्रू डोळ्यात तरळत होते
!!

************************

तुझी माझी ओळख
का लपवून लपली होती
वेगवेगळ्या श्वासात
एकाच स्पंदने वसत होती !!
*************************
अंतरीचे भाव कधी
पहिले कुणी स्पर्शात
राधाकृष्णाच्या प्रीतीचे
बंध  मनी वसतात
!!

*************************

माझ्या लेखी तू
कधीच तू नव्हती
तुझ्या माझ्या प्रीतीत
आपली हीच जीत होती !!

**************************

अबोल या प्रीतीतून
एक अंकुर फुलवा
जगात मग प्रीतीचाच
एकेक मोती उधळावा !!
 

*************************

प्रेमाची असतात का
स्वप्न कधी वेगळी
तुला जी नाही दिसली
मला भावली नाहीत कधी !!
 

*************************

माझे असते भोळे प्रेम
तुला का किरकिर वाटणे
प्रेम माझे अल्लड वेडे
तुला का वाटावे फुगणे !!

***************************

प्रेमाचा सुगंध कसा
दारोदारी पसरला
नकळत मला हि मग
त्याच्यासमवेत घेवून गेला !!

****************************

भ्रमरालाही कसे समजावू
माझे अंतरी गूढ आहे
या जन्मी माझे नसले
तरी पुढचा जन्म त्यासाठीच आहे !!

******************************

एका वादळाची गुंज 
मनात माझ्याही दाटतेय
गच्च माझ्या मिठीत मग
भान तुझे हरपतेय  !!
**************************
नको आज ओठी चढवू
अश्रुंचेच रंग
फेर धरून नाचीताहे
राधेचा श्रीरंग !!
**************************
जरा भावनांना गुंफीत जावू
 विषयातुनी जग फुलवीत जावू  
अलंकृत  झाली पुन्हा आज  रात्र
नको त्या विषयी बोलू क्षणमात्र 
!!
***************************
चाले स्पंदने माझी
धरुनी हात हाती
तुझ्या सवे सख्यारे
विसरुनी काळराती !!
 
************************ 
तुला जिंकण सोप नव्हत
तू "जिंकलस' म्हटलं
अन सार जग नकळत
माझ्या कुशीत विसावलं !!
 
************************
लक्षात राहुनी विसरुनी गेलो
आता  भरपूर झाले बहाणे
सांज ढळूनी निशा अवतरली
आता पुरे तुझे  गाऱ्हाणे !!
 
************************
दिशा जीवनाची 
हरखून गेली
सवे रात वेडी
बेभान झाली !!
 
************************
तुझ्याचसाठी ना रे
एकेक जन्म जगते
भाबडी तव स्पर्शाने
क्षणात पुलकित होते !!
 
*************************
मिठीत मिठी
 प्रेमाची मिठी
एकदा काय मारली
तर लागला  पाठी  !!
 
**************************
तुझ्या हातातच अवघे
विश्व माझे सामावले
घेवून मिठीत तुझ्या
अंकुरित मला केले !!
 
**************************
चिमणा चिमणीची
प्रीती काही आगळीच
आयुष्याच्या संध्याकाळी
जणू इंद्रधनू फुललीत !!
 
***************************
प्रीतीच्या शब्दांनी मग
जिवने फुलवीत नेवू
तुझ्या माझ्यातील नाते
हळुवार गुंफत जावू !!
 
***************************
मनाचं काय बोलाव
घोड्यासारख धावत
हळूच हाती येता येता
त्याच्याकडेच जात !!
 
*****************************
फुललेल्या अपुल्या प्रेमाची
साक्ष प्राजक्त देतोय
नाजूक त्याची फुले
भरभरून उधळतोय !!
 
***************************
प्रेम असते सत्य
भांडणातूनच फुलणारे
पारख मात्र याची सखे
अनुभवीच जाणणारे !!
 
*************************
वेंधळी तुझी प्रीती
मलाही मोहवून गेली
तुझ्यासोबत गुंफतांना
वेड मला लावून गेली !!
 

*************************

चढवुनी गाली लाली
शिरले मिठीत तुझ्या मी
बघुनी खुळी मग प्रीती
रातराणी हळूच हसली 
*************************
 
नाव माझेही आता बघ
तुझ्यातच गुंफले
नजरेला नजर भिडताच
स्पंदनाचे ठोकेही हरले !!
*************************
वेंधळी तुझी प्रीती
मलाही मोहवून गेली
तुझ्यासोबत गुंफतांना
वेड मला लावून गेली !!
 ************************

खट्याळ हा वारा बघ 
तुझ्यासारखाच वागतोय 
नको नको म्हटलं तरी 
सारखी अंगलट करतोय !!
*************************
मी नसतेच कधी तुझी
तरी का वेड्या जीव लावतोस
अरे पाठ फिरवते तुझ्याकडे
तरी प्रार्थना माझ्यासाठी करतोस !!
****************************
हात  तुझ्या हातात देण
शक्य आता नाहीय 
श्वासास्पन्दनासकट तो
माझ्या प्रियाचाच झालाय
  !!
****************************
उंबऱ्यावर आजही
तुझी वाट बघते
क्षण अन क्षण माझा 

जन्मासारखा  मोजते !!
****************************
अनुभवाने वाढत जात
असं कधी प्रेम नसत
विश्वासाच्या कुंचल्यातून
सदा जीवन साकारत !!
******************************

तुझा हेवा बघ आज 
त्या सूर्यालाही वाटला
तू माझ्या जवळ येणार
म्हणून कधीच गडप झाला !!
********************************
आडवळण आडवाटा
कुठेच कसं काही नाहि
तुझ्यासोबत चालतांना
खाचखळगे दिसतंच नाहीत !!
 
********************************** 

तुझ्यासोबत नेहमीच मी
एकाच पायावर उभी असते
क्षणा क्षणाला सारखी मला
आधारचीच गरज भासते !!
****************************
वारा आज दिशा 
  सारखा का बदलतोय
तुझ्यासारखा तोही
माझ्यामागेच धावतोय !!
****************************

सहवासात त्याच्या नेहमी 
अश्रूंची फुले होणार
कधी ती त्याच्या हातावर
तर कधी मनावर सजणार !!
****************************
तुझ्याजवळ मनच काय
माझी ओळखच वावरते
आवरायचं कस कुठे
तुझ्यातच हरवून असते !!
******************************
 आकाशातले तारे आज 
बघ कसे गडप झालेत
तुला मला दृष्ट लागू नये
म्हणून आकाश काळे करून गेलेत !!
******************************
विरहाचे आणि अश्रुंचे
थैमान आता पुरे झाले
मनावरती साम्राज्य प्रीतीचे
त्याला काय कल्पनेचे  ??
********************************
आकाशा एव्हढे मन 
आपले सामावतात प्रीतीला
जागे असून नेमीच डोळ्यात
जपतात आपल्या स्वप्नांना !!
******************************
नको या जीवाला
घोर असा लावू
चंद्र दारी आला
चल चांदण्यात न्हावू !!
 ***********************
बेधुंद या क्षणी मी
धुंद पुन्हा व्हावे
विसरुनी दिसराती
काळीज चिरून द्यावे !!
*************************

वेदनेची ती खपली
टाक तू काढून जरा
अंतरीची प्रीती अशी
आजमावून बघ जरा 
*************************** 

माझा चंद्र आज जरा
जास्तच जवळ आला
बघ माझ्या तेजात कशी
उजळली तुझी काया म्हणाला !!
****************************


आज तुझ्या पिचकारीने
पुन्हा दगाबाजी केली
अन तुझ्या प्रत्येक रंगात
मलाच रंगवून गेली !!

***********************************

अलवार उमलणाऱ्या कळीला
कणखर साथ देठाची,
अशीच फुलावी अपुली प्रीती
जणू रेशीमगाठ जन्मीची !!
***************************
 अबोल हा गारवा
प्रीतीत धुंद जाहला
श्वासाश्वासात दाटला
गंध वेडा केवडा !!
***************************
मीच तुझ्या नजरेत
तरी नजर चुकवतेस तू
सांग मान फिरवुनी
काय पाहतेस माझ्यात तू ???
***************************
आज तुझ्या शब्दाने 
घायाळ झालो फिरुनी   पुन्हा बंदिस्त बघ श्वास माझा स्वच्छंदी !!
 
***************************
धुंद वाजती पैंजणे
मुक्त श्वासावर तुझ्या
बेभान का मी सख्यारे
सावर तोल जातसे माझा !!
 
***************************
आवरू कसा तुला सखी
धुंद तू बेधुंद मी
ताल तुझा ढळतांना
विरलो तुझ्या मिठीत मी !!
 
***************************
नको आसवांना
भिक आता घालू
उजळूनी हे मोती
चल जीवने सजवू !!
 
***************************
असंख्य तारे फेर धरिती
भोवताली सख्या रे राती
परी तुझी नजर वेड्यापरी
का रे या धरतीवरी ??? 
**************************
तुझे माझे शब्दहि 
एकरूप ऐसे जाहले 
सत्वशील लेवुनी 
जीवन अपुले गुंफिले !! 
**************************
बहरण्या या प्रीतीला 
नकोत कसली स्वप्ने 
साथ तुझी माझी असता
लाजले ते शब्द वेडे !! 
***************************
स्वप्नामधल्या गावामध्ये
नकोच जागा अविश्वासाला
मनामनाचा फुलोरा 
फुलवू  मग हर घडीला !!
***************************
परिमळ या प्रीतीने  
हृदय घाव विरले
कूस बदलूनी वासनेने
अमर प्रेम स्विकारले !!
***************************
किती  खेळविले किती अव्हेरिले
जाणतेपणी अजाण मी 
स्वत्व विसरुनी सदा
तुझ्यातच नित विरले मी !!
***************************

 
 

 

1 comment: