विशाखासमीर मशानकर

विशाखासमीर मशानकर
"विश्वत" माझे पहिले पुस्तक

Friday, February 28, 2014

विरह


अरे जीवना


घोळ झाला


प्रेम


प्राक्तन


क्षितीज


बहाणे


Tuesday, February 25, 2014

माऊली


नाद


मन पाखरू पाखरू


स्वप्न


अवस


दु:ख आभाळाचं


मन


आसू


कूस


मन पाऊस पाऊस


पावले


पाऊस


गीत


कवाडे


आटले


प्रवास


शोध मनाचा


Monday, February 24, 2014

चांदरात


Milestone


बाद


सरी


घायाळ


राखून


विरह


कुंकू


आग


पत्र


आभाळ


Thinking of You


बदल


Narendra Modi


रात


शब्द