विशाखासमीर मशानकर

विशाखासमीर मशानकर
"विश्वत" माझे पहिले पुस्तक

Monday, December 8, 2014

मी


Thursday, November 27, 2014

आधारFriday, November 14, 2014

मुसाफ़िर


Monday, March 17, 2014

पेच


चिंबचिंब


तटतट


फितूर


सुगी


भाग


भेट


पायरी


रात


सावली


वेधशाळा


ठसे


Tuesday, February 25, 2014

माऊली


नाद


मन पाखरू पाखरू


स्वप्न


अवस


दु:ख आभाळाचं


मन


आसू


कूस


मन पाऊस पाऊस


पावले


पाऊस


गीत


कवाडे


आटले


प्रवास